شنبه 01 آذر 1399
دکتر محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در برنامه دست خط: برخی سران فتنه ۸۸ خودشان غیرعلنی گفته بودند، در انتخابات تقلب نشده است.