سه شنبه 27 آبان 1399
رشد آزادی های جنسی که قرار بود آرامش را در کشورهای متمدن به بار آورد اما انگار نتیجه عکس داده و این آزادی ها، افسار گسیخته و به سوء استفاده از کودکان رسیده است.