سه شنبه 25 شهریور 1399
امنیت حاکم بر مرزها، امنیت و رونق اقتصادی را برای یک سرزمین، به ارمغان می آورند، از آنجا که مرزهای هر کشور، دارای تاثیرات مستقیم بر استقلال و تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، امنیت داخلی، اوضاع اقتصادی، فرهنگی، دیپلماسی و نیروهای مسلح آن کشور و کارکردهای آن است، اهمیت مرزبانی به مفهوم کلی نظارت و کنترل تحرکات انسانی و دگرگونی ها و تغییرات اهمیت ویژه ای پیدا می کند.