سه شنبه 25 شهریور 1399
ادامه اعتراضات مردم بحرین علیه عادی سازی روابط با شعار «مرگ بر اسرائیل» شب گذشته برگزار شد.