شنبه 22 شهریور 1399
اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه: طبری به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است. در مجموع طبری به هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.