شنبه 21 تیر 1399
مدیر فنی آمدنیوز و مجری شبکه وهابی «کلمه» بر حمایت این شبکه وابسته به عربستان سعودی به آمدنیوز ناخواسته اعتراف کردند.