شنبه 17 خرداد 1399
کانال پویش رسانه‌ای فیلمی از صحبت‌های تاجگردون منتشر کرد و نوشت: تاجگردون به صراحت در فیلم می‌گوید «هر سال که از ۱۵-۱۶ سال پیش می‌آمدم اینجا همین بوده»! چگونه گرین‌کارتش تمدید می شد؟؟