شنبه 02 مهر 1401
وزیر کشور: تا اغتشاشات پایان نیابد، اینترنت محدودیت خواهد داشت.برای جلوگیری از سازماندهی اغتشاشات از طریق شبکه‌های اجتماعی ناگزیر هستیم که محدودیت اینترنتی ایجاد کنیم.