چهارشنبه 30 شهریور 1401
اولین تجمع مردمی برای برچیدن بساط آشوبگران را دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران برگزار کردند.