سه شنبه 29 شهریور 1401
ورود رئیس جمهور به نیویورک به منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد