یک شنبه 27 شهریور 1401
این اعتصاب در پاسخ به حملات خشونت‌آمیز و مکرر به رانندگان، کنترل‌کنندگان و روسای ایستگاه‌ها در ماه‌های اخیر است.