یک شنبه 29 خرداد 1401
شهرک نشین‌های تروریست صهیونیستی به دو جوان فلسطینی حمله کردند.