یک شنبه 03 اسفند 1399
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: اذعان و افتخار می کنیم در تمامی امور نظامی و امنیتی و دفاعی؛ تخصص، عمق بینش و دقت فرمانده کل قوا از ما بیشتر است.